Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma LITTLEFEET.SK s.r.o., so sídlom J. Zemana 95, 911 01 Trenčín, IČO: 52 017 966, DIČ: 2120867210, IČ DPH: SK2120867210, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 37254/R (ďalej len ,,predávajúci´´) a kupujúcim, ktorým je  fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania a ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode www.littlefeet.sk

Orgán dozoru, ktorý vykonáva dohľad nad predávajúcim je: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

Všeobecné ustanovenia

Objednávka tovaru, kúpna zmluva

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.littlefeet.sk, elektronickej pošty alebo telefonicky.

Kupujúci si objedná tovar korektným vyplnením objednávky v internetovom obchode, e-mailom alebo telefonicky.

Každá objednávka musí obsahovať nasledovné náležitosti: meno, priezvisko, poštovú adresu a PSČ, telefónny kontakt, e-mail. Potvrdená a odoslaná objednávka sa na účely týchto VOP ďalej považuje za zmluvu o kúpe tovaru a medzi kupujúcim a predávajúcim od tohto momentu vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Prijatím objednávky sa predávajúci zaväzuje dodať objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje, že za objednaný a dodaný tovar zaplatí celú kúpnu cenu vrátane prepravných nákladov podľa platných obchodných podmienok. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok a tiež, že s nimi súhlasí. Kupujúci je na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok dostatočným spôsobom upozornený. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že uvedené údaje sú správne a pravdivé.

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o prijatí objednávky, následne potvrdenie objednávky a údaje na uhradenie faktúry.

Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v prípade, že tovar sa už nevyrába, je vypredaný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru v čase spísania objednávky. V takomto prípade bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka vrátená najneskôr do 15 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom späť na ním vybraný účet.

Kupujúci môže zrušiť svoju objednávku najneskôr pred jej expedíciou. Kupujúci je povinný o tom informovať predávajúceho na e-mailovej adrese info@littlefeet.sk alebo telefonicky na čísle +421 908 104 753. V prípade, že nebude objednávka zrušená do tejto doby a bude vyexpedovaná, predávajúci má nárok požadovať od kupujúceho náhradu nákladov spojených s expedíciou tovaru. V prípade, že kupujúci nie je z akéhokoľvek dôvodu schopný prevziať zásielku, je povinný predávajúceho o tom bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Platobné podmienky

Tovar je zasielaný kuriérskou službou alebo Slovenskou poštou za nasledovných podmienok:

Kuriér (platba vopred na účet, objednávka zadaná do 12:00 hod.) 3,50€

Slovenská pošta, 1.triedou doporučene (platba vopred na účet) 2,50€

Osobný odber: 0€

Na dobierku neposielame.

Aktuálne platobné možnosti sú uvedené v sekcii Doprava a platba.

Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi: 

  • platba na dobierku (platíte priamo pri preberaní tovaru),
  • platba na náš účet, číslo ktorého bude uvedené v  e-maile spolu s potvrdením objednávky, pričom tovar bude expedovaný po prijatí peňažných prostriedkov na účet
  • platba v hotovosti (osobný odber).

Dodacie podmienky

Tovar bude kupujúcemu doručený zvoleným spôsobom a to poštou alebo kuriérom. V prípade platby na dobierku bude tovar odoslaný na druhý deň od potvrdenia objednávky. V prípade platby vopred na účet bude tovar odoslaný do 3 pracovných dní od doručenia platby na účet predávajúceho. Za objednaný tovar účtuje predávajúci prepravné náklady podľa tarify Slovenskej pošty alebo vybraného dopravcu. Pri osobnom prevzatí tovaru si predávajúci neúčtuje žiadny poplatok.

Aktuálne dodacie podmienky sú uvedené v sekcii Doprava a platba.

Vrátenie tovaru

Kupujúci má právo vrátiť tovar najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia v pôvodnom, neporušenom obale, zabalený, poštou na adresu: LITTLEFEET.SK s.r.o., Mgr. Martina Kičková, J. Zemana 95, 911 01 Trenčín. K tovaru je potrebné priložiť faktúru a formulár na odstúpenie od zmluvy, v ktorom je potrebné uviesť údaje o tovare, za ktorý chce kupujúci vrátiť peniaze, telefonický a e-mailový kontakt na kupujúceho a číslo účtu, na ktorý chce kupujúci vrátiť peniaze.

Reklamačný formulár na vrátenie tovaru nájdete na tomto odkaze.

Peniaze budú kupujúcemu vrátené  na účet najneskôr do 14 dní od prevzatia zásielky.

V prípade, že nebudú splnené podmienky spomenuté vyššie, tovar bude zákazníkovi vrátený späť na jeho náklady.

Kupujúci nemá právo na bezdôvodné vrátenie tovaru do 14 dní, ktorý bol zakúpený v hotovosti v našej výdajni. Vrátiť môže len tovar, ktorý si objednal prostredníctvom e-shopu.

Záručná lehota

Záručná lehota na predávaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, v sporných prípadoch môže byť predĺžená o 5 dní ako náhrada za čas dopravy. Záruka sa vzťahuje len na výrobné vady, nevzťahuje sa na vady spôsobené bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním, nesprávnou manipuláciou alebo skladovaním.

Reklamácia tovaru

V prípade, že tovar, ktorý kupujúci obdržal, je poškodený, má inú výrobnú vadu alebo sa vada vyskytla počas jeho používania, vyplní kupujúci Reklamačný formulár, ktorý nájde na tomto odkaze a spolu s tovarom, dokladom o kúpe/faktúrou ho doručí na adresu LITTLEFEET.SK s.r.o., Mgr. Martina Kičková, J. Zemana 95, 911 01 Trenčín. Následne bude kupujúci kontaktovaný telefonicky alebo e-mailom o ďalšom postupe.

Tovar je z hygienických dôvodov prijatý na reklamáciu len riadne vyčistený. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady, ktoré vznikli:

  • mechanickým poškodením spôsobené kupujúcim,
  • nadmerným zaťažovaním,
  • zanedbaním starostlivosti o výrobok,
  • nevhodným ošetrovaním,
  • chybnou manipuláciou s tovarom,
  • v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený,
  • v dôsledku akéhokoľvek poškodenia kupujúcim, či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je uvedená v dokumente umiestnenom na tomto linku.

Používanie súborov cookies

Používanie súborov cookies je uvedené v dokumente umiestnenom na tomto linku:

Kontakt na predávajúceho:

Firma: LITTLEFEET.SK s.r.o.

e-mail: info@littlefeet.sk

Telefón: +421 908 104 753

Zodpovedný vedúci pre eshop: Mgr. Martina Kičková

Poštová adresa: J. Zemana 95, 911 01 Trenčín

Číslo účtu IBAN (SLSP): SK66 0900 0000 0051 5104 9082

 

Pravidlá a podmienky súťaže

Usporiadateľom súťaže je:

LITTLEFEET.SK s.r.o.

so sídlom J. Zemana 95, 911 01 Trenčín

IČO: 52 017 966

(ďalej len „usporiadateľ súťaže“ alebo firma LITTLEFEET.Sk)

Podmienky účasti v súťaži

Súťaže je možné zúčastniť sa, ak účastník splní podmienky definované týmito pravidlami súťaže.

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí na oficiálnej facebookovej stránke firmy LITTLEFEET.SK s.r.o. do súťaže, a to prostredníctvom pridania like na našu FB stránku a odpoveďou do komentára pod súťažný príspevok.

Spôsob výberu výhercov

Usporiadateľ vyžrebuje z účastníkov súťaže 1 výhercu, ktorý získa jednu výhru. Určenie výhercov prebehne žrebovaním, ktoré bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do 48 hodín od ukončenia súťaže.

Oznámenie o výhre a distribúcia výhry
Výherca bude informovaný o výhre oznámením k jeho výhernému komentáru pod súťažným príspevkom a bude požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla za účelom doručenia jeho výhry.

Výherca bude kontaktovaný do 24 hodín odkedy bude o výhre rozhodnuté. Firma LITTLEFEET.SK zašle výhru výhercovi najneskôr do 5 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Výherca nie je povinný výhru prijať.
Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov,ktoré boli poskytnuté výhercom za
účelom doručenia výhry. Firma LITTLEFEET.SK s.ro. nezodpovedá za poškodenie, stratu, zničenie
alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže
z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra.

Reklamácie sa na výhry neposkytujú.

Všeobecné podmienky
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou podporovaná ani organizovaná.
Informácie o účastníkoch súťaže sú poskytované výhradne firme LITTLEFEET.SK s.r.o. a nie sú poskytované spoločnosti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za
obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ.
Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek
zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať.

Zapojením sa do súťaže berie súťažiaci na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade).

Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na
adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

LITTLEFEET.SK s.r.o.

J. Zemana 95, 911 01 Trenčín

IČO: 52 017 966

DIČ: 2120867210 IČ DPH: SK2120867210

Registrácia:  spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 37254/R

 

V Trenčíne, dňa  1.11.2018