Pravidlá súťaže
Usporiadateľom súťaže je:
LITTLEFEET.SK s.r.o.
so sídlom J. Zemana 95, 911 01 Trenčín
IČO: 52 017 966
DIČ: 2120867210
IČ DPH: SK2120867210
(ďalej len „usporiadateľ súťaže“ alebo firma LITTLEFEET.Sk)
Podmienky účasti v súťaži
Súťaže je možné zúčastniť sa, ak účastník splní podmienky definované týmito pravidlami súťaže.
Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá sa zapojí na oficiálnej facebookovej stránke firmy LITTLEFEET.SK s.r.o. do súťaže, a to prostredníctvom pridania like na našu FB stránku, like na danú súťaž a odpoveďou do komentára pod súťažný príspevok.
Spôsob výberu výhercov:
Usporiadateľ vyžrebuje z účastníkov súťaže 1 výhercu, ktorý získa jednu výhru. Určenie výhercov prebehne žrebovaním, ktoré bude prebiehať bez prítomnosti verejnosti a uskutoční sa najneskôr do 48 hodín od ukončenia súťaže.
Oznámenie o výhre a distribúcia výhry
Výherca bude informovaný o výhre oznámením k jeho výhernému komentáru pod súťažným príspevkom a bude požiadaný o oznámenie kontaktných údajov, a to mena, priezviska, korešpondenčnej adresy, telefónneho čísla za účelom doručenia jeho výhry.
Výherca bude kontaktovaný do 24 hodín odkedy bude o výhre rozhodnuté. Firma LITTLEFEET.SK zašle výhru výhercovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti DPD najneskôr do 5 kalendárnych dní, odo dňa oznámenia kontaktných údajov. Výherca nie je povinný výhru prijať.
Výhru v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov, ktoré boli poskytnuté výhercom za účelom doručenia výhry. Firma LITTLEFEET.SK s.ro. nezodpovedá za poškodenie, stratu, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže
z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra.
Reklamácie sa na výhry neposkytujú.
Všeobecné podmienky:
Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou podporovaná ani organizovaná.
Informácie o účastníkoch súťaže sú poskytované výhradne firme LITTLEFEET.SK s.r.o. a nie sú poskytované spoločnosti Facebook. Informácie získané od účastníkov súťaže budú použité výhradne pre účely tejto súťaže. Za obsah súťaže nie je zodpovedná spoločnosť Facebook, ale výhradne jej usporiadateľ.
Spoločnosť Facebook nie je v žiadnom prípade akokoľvek spojená s touto súťažou. Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločnosti Facebook je v rámci tejto súťaže vylúčená.
Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich plne
dodržiavať.
Zapojením sa do súťaže berie súťažiaci na vedomie, že jeho osobné údaje budú usporiadateľom použité za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže (použitie mena, priezviska, telefónneho čísla a korešpondenčnej adresy v prípade).
Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na
adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.
V Trenčíne, dňa 5.11.2020
LITTLEFEET.SK s.r.o.
J. Zemana 95, 911 01 Trenčín
IČO: 52 017 966
DIČ: 2120867210 IČ DPH: SK2120867210
Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 37254/R