Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len ,,GDPR“)  a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) je spoločnosť LITTLEFEET.SK s.r.o., so sídlom J. Zemana 95, 911 01 Trenčín, IČO: 52 017 966, DIČ: 2120867210, IČ DPH: SK2120867210 , zapísaná na Okresnom súde Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37254/R

Kontaktné údaje:

Adresa: J. Zemana 95, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

Email: info@littlefeet.sk

Tel.: +421 908 104 753

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

Spoločnosť LITTLEFEET.SK s.r.o. spracúva:

 1. na účely predaja tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru všetky osobné údaje, ktoré zákazník poskytne pri spísaní objednávky: titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti LITTLEFEET.SK s.r.o.)
 2. na účely vybavovania reklamácií údaje uvedené v bode 1 a súčasne údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov

Zákonný dôvod spracúvania osobných údajov

V prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi je článok 6 ods. 1 písm. b) Naradenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len ,,GDPR“) a v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR. Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov pre účely poskytovania priameho marketingu (zasielanie newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenia GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru či služby.

Účel spracovania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou LITTLEFEET.SK s.r.o. je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely zákonnej povinnosti spoločnosti. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré je nutné uviesť pre úspešné vybavenie objednávky. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takým spracovaním ste poskytli svoj súhlas.

Príjemcovia osobných údajov – subdodávatelia správcu :

 • osoby, ktoré zabezpečujú služby prevádzky e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
 • zvolená prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi,
 • dodávatelia, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v prípade vybavovania reklamácií ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia,
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • prevádzkovateľ platobnej brány –
 • dodávateľ fakturačného systému –

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú uchovávané po dobu plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar  na výkon práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a správcom osobných údajov a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) a po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca vymaže osobné údaje.

Registrácia v e-shope www.littlefeet.sk

Na účely registrácie spracúva spoločnosť LITTLEFEET.SK s.r.o. všetky osobné údaje, ktoré zákazník poskytne pri registrácii: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, história objednávok podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Tieto osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope, ak sa počas doby 3 rokov zákazník neprihlási do e-shopu, jeho konto bude z databázy vymazané, spolu s jeho osobnými údajmi.

Zasielanie Newsletteru

Zasielanie newsletteru a s tým spojené spracúvanie osobných údajov (e-mail, IP adresa) spoločnosťou LITTLEFEET.SK s.r.o. je nevyhnutné na účely priameho marketingu a riadi sa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR a recitál 47 (preambuly) Nariadenia GDPR: „Spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu možno považovať za oprávnený záujem.“ Tieto osobné údaje sú spracúvané po dobu, kedy je zákazník aktívny (otvorí zaslaný e-mail, odkaz v e-maily), najviac však 3 roky. Po uplynutí tejto doby sú príslušné údaje vymazané z databázy.

Spracúvanie súborov Cookies

Správca používa na webovej stránke www.littlefeet.sk súbory cookies, ktoré môžu byť považované za spracovanie osobných údajov a je možné ich spracúvať na základe zákonného dôvodu, oprávneného záujmu správcu. Umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Súbory Cookies sú použité na účely merania návštevnosti webových stránok, vytváranie štatistík, ktoré sa týkajú návštevnosti, správania návštevníkov webových stránok, na ukladanie predvolieb bezpečného vyhľadávania, na sledovanie počtu návštevníkov na stránke, zjednodušenie registrácie nových služieb, na výber relevantných reklám a na ochranu vašich údajov.

Zber údajov Cookies je možné nastaviť vo Vašom prehliadači.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk osobných údajov a v listinnej podobe,
 • správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov,
 • správca prehlasuje, že k osobným údajov majú prístup iba ním poverené osoby.

Práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Podľa Nariadenia máte právo:

 • požadovať od nás informáciu, aké osobné údaje o Vás spracovávame,
 • aktualizáciu, opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodným oznámení a newsletterov,
 • prenosnosť osobných údajov
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Tieto práva si uplatníte kontaktovaním spoločnosti LITTLEFEET.SK s.r.o. elektronicky, zasielaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo písomne na vyššie uvedenú adresu sídla spoločnosti.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového obchodu www.littlefeet.sk potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.

 

V Trenčíne, 1.11.2018